Ukrepi za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Vodovodna zadruga PREDDVOR

"ZMIRAJ KRASNA JE NARAVA"
Josepina Urbančič Turnograjska (1833-1854)
Ker dobra pitna voda ni naključje!
Pojdi na vsebino

Ukrepi za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

O zadrugi
Nadzor nad kakovostjo pitne vode izvajamo v skladu z veljavno zakonodajo, kjer upoštevamo:
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009) in
- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/2000, 42/2002 in 47/2004).

Pravilnik o pitni vodi določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnega koli onesnaženja pitne vode. Pitna voda je zdravstveno ustrezna, če ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih oblik v številu, ki bi lahko predstavljalo nevarnost za zdravje ljudi. Prav tako ne sme vsebovati drugih snovi, ki bi same ali skupaj z drugimi snovmi predstavljale nevarnost za zdravje ljudi.

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili določa obvezni notranji nadzor po sistemu HACCP (Analiza tveganj in kritične kontrolne točke), kar pomeni, da vodo spremljamo od zajema do porabe. Sistem omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki bi bili lahko potencialno nevarni za zdravje ljudi in izvajanje ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih pri oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganje lahko pojavi. Dejavniki tveganja, ki vplivajo na kakovost vode so pri kraško razpoklinskih vodonosnikih mikroorganizmi, medtem, ko so pri medzrnskih in razpoklinskih vodonosnikih kemijska onesnaževala (pesticidi, nitrati) tisti, ki vplivajo na kakovost pitne vode.

V sklopu HACCP imamo vzpostavljen nadzorni sistem preko katerega stalno spremljamo motnost vode ter delovanje naprav za dezinfekcijo pitne vode in drugih parametrov povezanih z dezinfekcijo pitne vode.

V okviru notranjega nadzora redno preverjamo stanje objektov za zajem, zbiranje in distribucijo pitne vode.

Zdravstveno ustreznost pitne vode zagotavljamo z ustreznim higiensko tehničnim zajemom vira pitne vode po predhodnem spremljanju, preskusnih testih in laboratorijskih preskušanjih. Glede na hidrogeološko sestavo tal pa to ne zadošča, zato je uvedena stalna dezinfekcija vira pitne vode z UV napravo.

V okviru notranjega nadzora imamo izdelan plan vzorčenja pitne vode. Vzorčenje se izvaja na vodnih virih, v vodohranih, na primarnem in sekundarnem omrežju kot tudi pri uporabnikih. Laboratorijska preskušanja vzorcev pitne vode izvaja laboratorij, ki izpolnjuje merila po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. O vseh neustreznih vzorcih pitne vode nas omenjeni laboratorij sproti obvešča, da lahko čim hitreje izvedemo ustrezne ukrepe za odpravo potencialne nevarnosti za zdravje ljudi.

Poleg notranjega nadzora se izvaja tudi državni monitoring (spremljanje kakovosti pitne vode), ki preverja ali pitna voda izpolnjuje zahteve pravilnika o pitni vodi na pipah uporabnikov in ga zagotavlja ministrstvo za zdravje. Nosilec monitoringa je Nacinalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ki je ustanovljen za spremljanje izvajanja ukrepov za odkrivanje in odpravljanje zdravju škodljivih ekoloških in drugih dejavnikov.

Za izboljšanje kakovosti pitne vode smo predvideli rezervni vodni vir, ki bo nadomestili obstoječi vir v primeru kaljenja, pomanjkanja ali druge omejitve uporabe vode. V ta namen smo pričeli z realizacijo izvedbe nove vrtine.
URADNE URE:

Vsako sredo:
  • od 8.00 - 10.00 ure oz.
po dogovoru

Poslovna enota:
  • 4205 Preddvor
Dvorski trg 18
Vodovodna zadruga PREDDVOR (c) MB
Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
Ker dobra pitna voda ni naključje!
KONTAKT

Predsednik:
  • Marjan Bogataj


Tajnik:
  • Ivan Kaštrun
(041 831 683)
OSNOVNI PODATKI

Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
  • Goričica 7, 4205 Preddvor

Davčna in matična številka:
  • SI64609731
5817978000
Nazaj na vsebino